Ochrana osobních údajů GDPR

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR

Společnost Frankensolar Eastern Europe s.r.o IČO: 28861841, se sídlem Kostelecká 59, 196 00 Praha 9, (dále jako „správce“) si Vás dovoluje informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje. 

  1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je to potřeba pro účely vzájemných obchodních vztahů, tedy zejména pro účely předsmluvních jednání a následného plnění uzavřených smluv. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, název a sídlo společnosti) a další údaje potřebné pro plnění smlouvy.


  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je pouze jejich využití v rámci vzájemných obchodních vztahů k plnění uzavřených smluv, resp. po ukončení spolupráce ochrana pro případ soudního sporu.


  1. Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi námi jako správcem a Vámi jako zákazníkem, subjektem údajů, a zároveň ve vztahu k některým daňovým a účetním předpisům též plnění právní povinnosti. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).


  1. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy a dále 10 let po zániku smlouvy z důvodu naší ochrany v případném soudním sporu, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě. Některé z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.


  1. K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze naši zaměstnanci, příp. externí účetní, daňoví a právní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Nepředáváme osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou státních institucí (zejména finanční úřad) při plnění právních povinností.


  1. Můžete nás jako správce kontaktovat na emailu: info@frankensolar.cz či písemně na adrese naší provozovny (Kostelecká 59, 196 00 Praha 9). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.


  1. V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.


  1. Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.


  1. Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně, nicméně bez nich není možné uzavřít smlouvu. Pokud se tedy rozhodnete s námi smlouvu uzavřít, je poskytnutí osobních údajů pro uzavření a plnění smlouvy poskytnout povinností jak zákonnou, tak smluvní.