Impressum a VOP


Společnost

Frankensolar Eastern Europe s.r.o.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 149712

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.frankensolar.eu a www.frankensolar.cz (dále jen www.frankensolar) je Frankensolar Eastern Europe, s.r.o., se sídlem Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9, IČO 28861841 , která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.frankensolar. Internetové stránky www.frankensolar jsou bezplatné a veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že při používání stránek www.frankensolar se bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito pravidly a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek, www.frankensolar nebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
  • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.frankensolar které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Autorská práva stránek www.frankensolar

Obsah stránek www.frankensolar, nesmí třetí strana bez předchozí písemné dohody využívat pro svou výdělečnou činnost či je nabízet svým klientům jako své vlastní. Dále je zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu stránek www.frankensolar.

Jakýkoliv materiál ze serveru www.frankensolar nesmí být bez předchozího písemného (e-mailového) svolení rozšiřován či umisťován do elektronických bulletinů, diskusních skupin nebo mail listů.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.frankensolar má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedené jinak.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.frankensolar nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Osobní údaje jsou Provozovatelem zabezpečeny dle moderních webových standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je oprávněn Provozovatel kdykoliv změnit.

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 19.08.2009.

Všeobecné obchodní podmínky
Soubor ke stažení obsahuje obchodní podmínky platné od 1.1.2017.